REINKARNACE - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

REINKARNACE


Reinkarnace - (minulé životy)

Když se dnes běžného člověka zeptáte jaký názor má na reinkarnaci, většinou neví nebo se začne usmívat a pohlíží na Vás jako na psychicky nestabilního a proto chci tuto stránku věnovat "otevřeným" skeptikům, ale i všem těm, kdo mají chuť se o tématu reinkarnace dozvědět více a chtějí si vytvořit svůj vlastní názor podložený mimo jiné i desítkami let intenzivního vědeckého zkoumání se smyslem, toto téma rozkrýt širší veřejnosti.
Chci zdůraznit, že mé přesvědčení zde nikomu nevnucuji. Jedná se o můj názor, ke kterému jsem během let dospěl i na základě své vlastní mystické zkušenosti a mým cílem je toto téma pouze více přiblížit běžnému člověku pro jeho vlastní posouzení.
Sám se ztotožňuji s pohledem, že duše (nebo chcete-li vědomí) člověka po smrti pokračuje do dalšího vtělení. S sebou si pak nese mimo jiné i energetické otisky svých případných traumat, která měla možnost prožít, ale nestihla je vhodným způsobem v daném životě zpracovat. Tyto otisky se mohou pak začít projevovat v nové inkarnaci ve formě psychosomatických nebo psychických problémů komplikujících dotyčnému život, dokud se s nimi nezačne nějakým způsobem pracovat. Energie těchto traumatických otisků jakoby více rezonuje (probublává) z podvědomí do vědomí a tím si říká svým projevem o pozornost. Tento názor umocňuje mimo jiné i má praxe regresního terapeuta. Představíme si zde několik světoznámých vědců, kteří v tomto bádání odvedli obrovský kus práce a zasvětili tématu reinkarnace a životu po smrti životy své vlastní.

_____________________________________ _____________________________________

Dr. Ian Stevenson
______

Hlubinná regresní terapieDr. Ian Stevenson byl průkopníkem a bezesporu asi nejvýznamnějším člověkem na poli zkoumání reinkarnace. Založil výzkum, ve kterém studoval několik tisíc případů dětí, které si vzpomínaly na své předchozí životy. Identifikoval vždy konkrétní zmíněnou zemřelou osobu, o které zkoumané dítě tvrdilo, že jí bylo v minulém životě a velmi metodicky, vědecky a nestranně poté pokračoval v prokazovaní různých konkrétních rysů u daného případu, které by mohly odpovídat tomu, že tvrzení zkoumaného by mohla být reálná či nikoliv. Prověřovány byly různé detaily z okolí, rodiny zemřelého, znaménka na těle, která mohla korespondovat s tvrzeními, rozhovory s příbuznými zemřelého a nakonec i přímá setkání a osobní konfrontace dětí s rodinnými příslušníky osoby předešlého vtělení. Tímto postupem se snažil Dr. Stevenson eliminovat případné výmysly a dokázat nebo vyvrátit tvrzení konkrétního subjektu. Výzkumem se zabýval přibližně 40 let a za tu dobu publikoval spoustu prací ve vědeckých kruzích. Napsal několik knih a jednou z těch stěžejních a jednoznačně nejobsáhlejších je kniha Where Reincarnation and Biology, která obsahuje cca 2200 zdokumentovaných případů které, popisují akt převtělení a nepřímo prokazují akt reinkarnace. Některé případy samozřejmě nejsou tak silné a může se o nich polemizovat, nicméně některé se na základě prokázaných faktů nedají vysvětlit jinak než právě tímto způsobem.. Dr. Stevenson zemřel v roce 2007 ve věku 88 let.

_____________________________________ _____________________________________

Dr. Jim B. Tucker
______

Hlubinná regresní terapiePokračovatelem výzkumu reinkarnace Dr. Iana Stevensona je Dr. Jim B. Tucker který je lékařský ředitel na dětské psychiatrické klinice a docent psychiatrie a neurobehaviorálních věd na University of Virginia School of Medicine. Zkoumá vzpomínky dětí na minulé životy a napsal též knihu s názvem Life Before Life — Život před životem, která vyšla v roce 2005 (přeložená do češtiny) a kterou rozhodně doporučuji si přečíst, protože je v ní několik zkoumaných případů přiblíženo a je zde i vysvětlena a popsána přísná metodika využívaná při zkoumání a ověřování domnělých převtělení. Kniha má 250 stran, takže není zdaleka tak obsáhlá jako práce dr. Stevensona ale dostatečně popisuje a shrnuje tento výzkum a velmi jasně ho osvětluje. Přispěje tak čtenáři k vytvoření si obsáhlejšího náhledu na téma reinkarnace.

_____________________________________ _____________________________________

Dr. Raymond Moody

______

Hlubinná regresní terapieDr. Raymond Moody je psycholog a spisovatel, který se zabývá a zkoumá zážitky blízké smrti. Je jednoznačně nejznámějším člověkem spojeným s tímto tématem a napsal řadu knih, z nichž se několik stalo bestsellerem. Nejznámějším titulem je beze sporu
Život po životě. Kniha pojednává o lidech, kteří přežili klinickou smrt a přibližuje tak jejich autentické zážitky. Autor se snaží čtenáři předložit pozoruhodná zjištění a to, že prožitky u pacientů procházejících klinickou smrtí bývají často velmi podobné a naznačují velmi jasně možnost další cesty… Za zmínku jistě stojí, že neobyčejné prožitky nebo vidění mívají i lidé, kteří jsou v přítomnosti umírajícího člověka u lůžka, nejsou tedy případně ovlivněni léky či bolestmi, jak by mohli namítat skeptici. Raymond Moody natočil také mnoho rozhovorů a některé z nich máte možnost zhlédnout v záložce Blog, což určitě doporučuji.

Významných osobností, které se zasloužily o přiblížení a hlubší rozkrytí tématu reinkarnace, je samozřejmě ještě mnoho, jako například, Dr. Edith Fioreová, Dr. Roger Woolger, Dr. Helen Wambach, Dr. Brian L. Weiss a mnozí další. Všichni se dělí o své rozsáhlé zkušenosti ve svých knihách. Doporučil bych si také přečíst krátkou knihu Jiřího Palky "Důkazy o existenci převtělování a karmy", která je volně ke stažení ZDE. Její stručný ale skvěle, věcný obsah vychází přibližně z devadesáti knižních titulů na toto téma.

Hlubinná regresní terapie

Těchto několik odstavců sloužících zde především jako vodítka jsem uvedl hlavně proto, aby si lidé s otevřenou myslí vytvořily svůj vlastní obraz o tématu reinkarnace. A díky tomuto náhledu pak člověk dokáže i lépe pochopit schéma fungování a obrovský potenciál hlubinné regresní  terapie.
_____________________________________ _____________________________________
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Návrat na obsah